Privacycharter

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens

Le Pass - Parc d’aventures scientifiques scrlfs

rue de Mons 3

7080 Frameries (België)

Hierna « Het Pass » genoemd

 

Tel. + 32 (0)65 61 21 60

Fax +32 (0) 65 61 21 99

e-mail: pass@pass.be

Het Pass is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer: 0462 311 896 – BTW: BE 462 311 896

Het Pass is een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk naar Belgische recht.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Het respect van uw privéleven is een prioriteit voor HET PASS.

Wij zijn ons bewust van en hebben aandacht voor uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop de gegevens en informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw namen, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres … (uw Gegevens) die u opgeeft aan het Pass worden verwerkt.

De persoonsgegevens die u aan ons levert worden slechts bewaard na uw uitdrukkelijk akkoord, medegedeeld in de gevallen en volgens de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

Dit "Privacycharter" legt uit hoe wij uw gegevens gebruiken en welke maatregelen wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid te waarborgen.

 

Wij hebben uitsluitend toegang tot de gegevens die u ons uit eigen wil verschaft, door het creëren van een klantenaccount, door ons een formulier te sturen of in te vullen, door u in te schrijven om de newsletter te ontvangen en/of in geval van wedstrijden of deelname aan onze enquêtes.

 Bepaalde gegevens moeten verplicht worden doorgegeven, andere zijn optioneel.

 Uw gegevens worden ingezameld en verwerkt overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving, hoofdzakelijk de Belgische Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

De doeleinden van de gegevensverwerking

Het Pass verzamelt en behandelt uw gegevens enkel voor specifieke en beperkte doeleinden, met als doel:

 

  • het beheer van onze relatie met u en de communicatie om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten: wij verzamelen en gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten en evenementen;

 

  • het uitvoeren van interne statistische enquêtes en marktstudies: bijvoorbeeld om uw interesses, smaak te evalueren en/of de ontwikkeling van onze activiteiten en onze communicatiestrategie beter af te stemmen;

 

  • Het beheer van onze relatie met de deelnemers aan wedstrijden georganiseerd door het Pass en/of met andere geïnteresseerden in onze newsletters en andere publicaties.

 

 

Inzamelen van gegevens


Navigatie op onze website

Bij het surfen op onze website verzamelen wij uw IP-adressen, dit voor het doel van statistiek betreffende het gebruik van onze website. Er wordt echter geen enkele link gemaakt tussen uw IP-adres of enige andere persoonsgegevens waardoor u zou kunnen worden geïdentificeerd.

 

Gegevens ingezameld in het kader van e-commerce

Wanneer u uw tickets online koopt, wordt u gevraagd om u in te schrijven en ons persoonlijke informatie te geven zoals uw naam, voornaam en e-mailadres, postadres. Deze informatie is nuttig voor de verwerking van uw online aankoop (opsturen van uw e-tickets, aankoopbevestiging, annulatie). Deze gegevens worden niet bewaard voor andere doeleinden, zoals direct marketing. Zij worden niet opgeslagen, op welke dragers dan ook, voor commerciële doeleinden, noch aan derden doorgegeven.

 

Bij uw inschrijving wordt u voorgesteld u in te schrijven voor onze newsletter. In dat kader heeft u de mogelijkheid uw interesses op te geven, zodat wij u de informatie kunnen leveren die u het meest zal interesseren.

Indien u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend om onze newsletter te ontvangen door uw belangstelling aan te vinken in de rubriek "ik wens me in te schrijven voor de newsletter", worden de persoonsgegevens die u heeft gegeven bij uw inschrijving opgeslagen in onze databanken. U ontvangt dan informatie betreffende onze activiteiten en evenementen via e-mail of via de post. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

 

Gegevens ingezameld in het kader van uw reservering van een bezoek aan het Pass

Bij uw reservering van een bezoek aan het Pass, per telefoon, e-mail, fax, post of via het online formulier in de rubriek "Praktisch" en "reservaties" van onze website, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie te verstrekken zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en postadres. Deze informatie is nuttig voor de verwerking van uw reserveringsdossier en het goede verloop van uw bezoek. Deze gegevens worden niet bewaard voor andere doeleinden, zoals direct marketing, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zij worden niet opgeslagen, op welke dragers dan ook, voor commerciële doeleinden, noch aan derden doorgegeven.

 

Bij de ontvangst van uw reserveringsbevestiging wordt u voorgesteld ons toestemming te geven om uw gegevens te bewaren teneinde onze informatie te ontvangen betreffende onze activiteiten, aanbiedingen en evenementen. Wij bewaren uw gegevens enkel voor dit doel indien u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven door het betreffende hokje aan te vinken op het formulier van de reserveringsbevestiging.

 

Gegevens ingezameld bij uw inschrijving voor onze newsletter

Bij de inschrijving voor onze newsletter op onze website, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie te geven zoals uw naam, voornaam en e-mailadres. U wordt ook gevraagd uw interesses op te geven, zodat wij u de informatie kunnen leveren die u het meest zal interesseren. De persoonsgegevens die u heeft gegeven bij uw inschrijving worden in dat geval opgeslagen in onze databanken. U ontvangt dan informatie betreffende onze activiteiten en evenementen via e-mail. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

 

Gegevens ingezameld tijdens uw deelname aan tevredenheidsenquêtes en wedstrijden.

Bij uw bezoek aan het Pass, heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan onze tevredenheidsenquêtes en/of wedstrijden, hetzij rechtstreeks in ons museum via een papieren formulier of een interactieve zuil, hetzij na ontvangst van enquêtes en/of wedstrijden per e-mail (ingeval u ons hiervoor uw e-mailadres heeft verstrekt, met uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming). Bij deelname aan deze enquêtes of wedstrijden, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie te geven zoals uw naam, voornaam, e-mailadres geografische afkomst en geslacht. Door informatie zoals uw geografische afkomst en uw geslacht kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd, zij wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Persoonlijke informatie is nuttig om de winnaars van de wedstrijd in te lichten en te reageren op uw eventuele opmerkingen bij uw deelname aan tevredenheidsenquêtes. Deze gegevens worden slechts bewaard indien u, in het kader van de deelname aan een enquête of een wedstrijd, uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om deze te bewaren door het hiervoor voorziene hokje aan te vinken. U ontvangt dan informatie betreffende onze activiteiten en evenementen via e-mail of via de post. Indien u dit hokje niet heeft aangevinkt, worden uw gegevens vernietigd zodra de wedstrijd afgelopen is en ontvangt u geen aanbiedingen meer van ons via post of e-mail. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

 

Bewaartijd van uw gegevens

Het Pass bewaart uw gegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijze nodig is voor de betreffende doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en voor een periode van maximal 3 jaren. 

Het Pass bewaart uw gegevens slechts zolang u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Doorgeven van uw gegevens

Uw gegevens mogen worden doorgegeven aan personen die optreden in onze naam en voor onze rekening (en zij worden dus niet als derden beschouwd), met het oog op de verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor zij werden ingezameld.

Het Pass verzekert zich ervan dat onderaannemers hetzelfde niveau van bescherming garanderen als Het Pass en eist een contractuele garantie dat de onderaannemers uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het toegestane doel, met de vereiste discretie en veiligheid.

 

Recht op inzage, rectificatie en verzet

Overeenkomstig de Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht uw gegevens in te zien, ze aan te passen of te verbeteren.

Hiervoor kunt u het Pass contacteren per e-mail (adres: pass@pass.be) of op het volgende adres: Pass scrlfs, rue de Mons 3 te 7080 FRAMERIES.

U zult worden gevraagd uw verzoek te ondertekenen en er een digitale kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

In het geval dat u geen informatie, mededelingen, aanbiedingen, newslettters of communicatie van het Pass meer wenst te ontvangen, kunt u dat te allen tijde laten weten per mail.

U zult uw verzoek moeten ondertekenen en er een digitale kopie van uw identiteitskaart bij voegen.

U kunt uw verzoek ook schriftelijk richten aan het volgende adres: Pass scrlfs, rue de Mons 3 te 7080 FRAMERIES.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot onze werknemers en onderaannemers die deze nodig hebben en die strikte vertrouwelijkheidsnormen naleven bij de verwerking van uw gegevens.

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de online ingezamelde gegevens te garanderen, hebben wij de hoogste veiligheidsnormen ingesteld en werken wij enkel met onderaannemers die deze ook toepassen.

Ondanks onze pogingen om een betrouwbare website te creëren, herinneren we u eraan dat het internet geen perfect veilige omgeving is.

Het Pass neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid en biedt geen garantie voor de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending via internet.

Wij raden ouders en wettelijke voogden aan minderjarigen te begeleiden wanneer zij navigeren op websites om elk risico op het verzenden van persoonlijke gegevens zonder geldige toestemming te vermijden.

 

Verzending van uw gegevens naar het buitenland

Het Pass verzendt uw gegevens nooit buiten de Europese Unie, naar een land dat geen afdoend niveau van bescherming verzekert van gegevens in de zin van de Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien dit toch het geval zou zijn, verbindt het Pass zich ertoe de nodige maatregelen te nemen (contractuele garantie) om ervoor te zorgen dat de verwerking in het buitenland gebeurt met voldoende en doeltreffende bescherming van uw gegevens.

 

Videobewakingscamera’s 

Er zijn videobewakingscamera’s geïnstalleerd op de site, namelijk op het parkeerterrein en in de gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Het gehele systeem bestaat uit 64 vaste binnen- en buitencamera's.

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en bewaard gedurende minimaal 15 dagen en maximaal 30 dagen (afhankelijk van de camera).

Voor elke vraag of verzoek tot verwijdering van gegevens dient de aanvrager zich te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: Jean-François Stuer, stuer@pass.be.

 

Gebruik van cookies 


Wanneer u onze website raadpleegt, verzamelen wij geen enkel gegeven dat niet specifiek en vrijwillig door uzelf wordt verstrekt.

Het Pass gebruikt cookies. “Cookies” zijn kleine bestanden uitgaand van een webserver die u raadpleegt en die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. In dit geval onthouden de cookies uw voorkeuren waardoor u daarna sneller op de site komt en uw bezoeken gemakkelijker worden.

De bewaartermijn van deze gegevens op uw computer is beperkt tot 1 jaar.

Wanneer u verbinding maakt met een site, worden bepaalde gegevens automatisch doorgegeven aan de site door de navigatiesoftware die wordt gebruikt door de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het IP-adres (een nummer waarmee een computer op het net kan worden geïdentificeerd), de merken en de versies van de browser evenals het besturingssysteem en de laatst bezochte webpagina. Het doel hiervan is de verbetering van de kwaliteit van onze sites en de diensten aangeboden op deze sites. De aldus verzamelde informatie is anoniem en u kunt er niet door worden geïdentificeerd.

Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. U kunt hierop later te allen tijde terugkomen en cookies weigeren en/of verwijderen, door de instellingen van uw browser aan te passen. Dit verhindert u niet onze site te bezoeken, maar het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van de site niet werken.

 

Hieronder vindt u de cookies die wij gebruiken en wat het doel ervan is:

  • sCookieSecurity - Doel:  Informatie waarmee een verbonden gebruiker geïdentificeerd kan worden.
  • PHPSESSID - Doel: Identificatie van de sessie op de server  
  • bInvoice - Doel: Slaat bij de aankoopprocedure op dat de gebruiker een factuur heeft gevraagd.            
  • noMobileRedirect - Doel: Maakt het voor een gebruiker met een mobiele telefoon mogelijk om de desktopversie van de site te gebruiken.
  • __utma, __utmb, __utmz en __utmc - Doel: Cookies gegenereerd door Google Analyticcs - Aanvullende informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Cookies stellen ons in staat statistieken op te maken met betrekking tot onze website, zoals de duur van bezoeken, de meest bezochte pagina's, teneinde steeds beter aan uw verwachtingen te voldoen.

Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd (uitgezonderd voor uw online aankoop). 

Wij slaan nooit wachtwoorden op of informatie met betrekking tot uw bankgegevens.

 

Hypertextlinks naar andere websites


Onze site kan hypertextlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd, noch gecontroleerd door het Pass.

Het Pass kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de praktijken inzake gegevensbescherming van de derden die deze sites beheren en die kunnen verschillen van de onze.

 

 

Aanpassing van het Privacycharter

 

Wij behouden ons het recht voor onderhavig Privacycharter te wijzigen teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer of om het aan te passen aan onze praktijk.

Wij verzoeken u daarom dit charter regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen worden gedownload op onze website, met geactualiseerde datum onder de laatste paragraaf.

Wij brengen geen enkele wijziging aan die het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gegarandeerd in onderhavig Privacycharter, zou verminderen, zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Contact met het Pass

 

Voor alle aanvullende informatie met betrekking tot dit Privacycharter, of als u ons aanbevelingen of opmerkingen wilt doorgeven over de manier waarop we de kwaliteit ervan kunnen verbeteren, kunt u zich richten tot Pass@pass.be (e-mailadres).